IT Helpdesk

IT-senteret har ei rekkje oppgåver av dagleg operativ art, vedlikehald og planlegging av framtidig utvikling. Dette omfattar alt frå legging av kablar til konfigurering av maskiner som yter tenester i nettet.

Telefon: 755 17272
E-post: helpdesk@uin.no

Åpningstider:
 Vinter     ​ Mandag - Fredag, 08:00 - 15:30       ​
Sommer​   ​Mandag - Fredag, 08:0​0 - 14:45       ​

gjestenett

UiN gjest

Kun for gjester og konferanse deltakere. Pålogging skjer ved å benytte en webportal hvor du må oppgi mobilnummer og en kode. Denne koden får du ved å kontakte Helpdesk. Konferanse deltakere vil få passord utdelt av arrangøren.

endre passord

Endre passord – Student

Har du glemt eller ønsker endring av ditt passord?

Nytt passord kan angis på to måter:

  • Fra universitetets hjemmesider.
  • Fra en av våre PC'er.

Se brukerveiledning her: Passord - Student.pdf

retningslinjer for bruk av Universitetets datautstyr

Generelt

Studenter ved Universitetet i Nordland(UIN) har tilgang til datautstyr som kan benyttes i forbindelse med den enkelte students studier. Utstyret inkluderer nettverk, arbeidsstasjoner, samt tilhørende programvare, filer og data. Utstyret tilbyr brukerne en stor grad av åpenhet, samt muligheter for informasjonsdeling.

Muligheten for felles bruk av utstyr og informasjon medfører ansvar for å bruke systemene lovlig og alltid handle ansvarlig. Det forventes at alle studenter ved

UIN respekterer andres rettigheter, og benytter datautstyret med omtanke.

UIN ser bruken av datautstyr som et privilegium og ikke som en rettighet, og søker å beskytte de brukere som benytter datautstyret legalt ved å legge restriksjoner på de brukere som misbruker utstyret. 

Dette dokumentet beskriver retningslinjer for ansvarlig bruk av UIN's datautstyr.

Alle spørsmål vedrørende fortolkningen av disse prinsippene rettes til Helpdesk.

 
Rettmessig bruk av datautstyr

Siden datautstyr og ressurser er begrenset, må alle brukere vise hensyn overfor hverandre. Før datautstyr (som f.eks. datamaskiner, skrivere og programvare) benyttes, må hver enkelt gjøre seg kjent med de retningslinjer som gjelder for bruk av det aktuelle utstyret, og forsikre seg om at hun/han har den nødvendige autorisasjon. Datautstyr og ressurser må ikke benyttes kommersielt, eller til aktiviteter uten tilknytning til den virksomhet som foregår ved Universitetet


Norsk lov

All bruk av datamaskinressurser må være i henhold til norsk lov.


DEL 1 -GENERELL OPPFØRSEL

IT-labene

IT-labene er å betrakte som arbeidsrom, der det skal være mulig å konsentrere seg om arbeidet. Samtaler bør skje i pausearealene. Alt av mat og drikke er strengt forbudt på labene, og kan føre til utestengelse. 


Misbruk av datamaskinressurser

Datamaskin-og nettverksressurser er verdifulle og begrensede. Alle brukere har ansvar for å bruke ressursene effektivt, etisk og lovlig. Det er ikke tillatt for den enkelte student å legge inn programmer på UIN's systemer.


Datamaskin integritet

Det er ikke tillatt å forstyrre eller ødelegge integriteten/strukturen til datamaskinsystemene. Det er ikke tillatt å ødelegge datautstyr, verken maskinvare eller programvare.

Smutthull i sikkerhetssystemene eller kunnskap om spesielle passord skal ikke benyttes til å ødelegge datasystemene, oppnå ekstra ressurser, ta ressurser fra andre brukere eller oppnå aksess til systemer der nødvendig autorisasjon Ikke er gitt.

Disiplinære tiltak vil bli iverksatt hvis dette oppdages.

Etikk

Det er ikke tillatt å lagre, vise eller skrive ut materiale som kan virke støtende eller provoserende på andre -f.eks. pornografisk materiale.

Eiendomsrett

Studenter må rette seg etter de restriksjoner somer knyttet til programvare og/eller data. Programvare og de data som kan benyttes av studenter er beskyttet av opphavsrett (copyright) og andre lover eller ved lisens og andre kontrakts avhengige avtaler. Studenter må ikke bryte disse restriksjonene. Det er ikke tillatt å benytte UIN's utstyr til å lage eller kjøre ulovlige kopier av programvare pga faren for datavirus.

Privatliv og sikkerhet

Enhver plikter å beskytte sin konto, sine filer og annen informasjon for å unngå uautorisert bruk. Studenten skal også respektere privatlivet til andre brukere.

Enhver er ansvarlig for sin konto og sine filer. Hun/han skal ta alle fornuftige forholdsregler for å unngå at andre brukere benytter konto og filer uten tillatelse. Slike forholdsregler inkluderer at passord velges med omhu, og at rettigheter til å aksesser filer begrenses. Det er ikke tillatt å gi andre brukere tillatelse til å bruke konto eller filer, uten at dette er helt nødvendig som en del av arbeidet.

Studenter som tror at andre brukere har aksessert deres konto eller filer uten tillatelse, må øyeblikkelig melde fra om dette til brukerstøtte tjenesten. Det er ikke tillatt å forsøke å aksesser kontoer eller filer til andre brukere, uten eksplisitt tillatelse fra den andre brukeren. 

Du skal ikke anta at du har tillatelse til å aksesser ubeskyttede filer dersom du ikke eksplisitt har fått tillatelse fra eieren av filen(e). Det er ikke tillatt å bruke eller distribuere informasjon i tilfeller der eieren av informasjonen ikke ønsker distribusjon. Dette gjelder passord, filer, utskrifter, private notater, (innleverte) oppgaver, etc. Det er ikke tillatt å benytte datautstyr til å plage andre. Dette inkluderer bruk av fornærmende eller uanstendig mail eller news, klussing med andres filer og
innlogging på andres utstyr. 

Det er ikke tillatt å bruke kontoen til andre brukere, utgi seg for å være en annen, søke å oppdage/bryte andres passord eller kryptering, ødelegge eller endre data eller programmer som tilhører andre brukere eller undergrave aksessrestriksjoner. 

Eksterne nettverk

Maskinene ved UINer koblet opp mot Uninett sitt forskningsnett.
For at UIN ikke skal få problemer med andre institusjoner på dette nettet, er det viktig at våre brukere retter seg etter generelle regler for skikk og bruk på nettverket. 

Epost

E-post som sendes fra UIN skal kun sendes til mottakere som kan forventes å ha noen interesse av å motta den fra deg. 
 
Informasjon

Det finnes flere informasjonskanaler fra drift til brukerne (mailer, oppslag, brukerstøtte tips). Vi forutsetterat alle brukere gjør seg kjent med det som blir skrevet i disse kanalene.

Disiplinære tiltak

UINkan reagere overfor utilbørlig oppførsel ved å pålegge ulike typer straffetiltak. Dette inkluderer opphevelse av aksessrettigheter til UIN's datautstyr, suspensjon eller utvisning fra UIN.

UIN reserverer seg retten til, uten varsel, å:

Begrense brukernes tilgang til datautstyret, inspisere, kopiere, fjerne eller på annen måte endre enhver datafil eller systemressurs som undergraver autorisert bruk av datautstyret.

UIN reserverer seg også retten til periodisk å sjekke ethvert system og utføre nødvendig kontroll for å beskytte datautstyret.  

UIN fraskriver seg ansvar for tap av data eller forstyrrelser av filer.

Alvorlige brudd på sikkerhetsbestemmelser og misbruk kan medføre straffeansvar i henhold til norsk lov. Dette gjelder også misbruk som påfører UINøkonomiske tap eller ansvar (som f.eks. ulovlig kopiering, nettbruk etc.).

Er du i tvil om din bruk av ressursene er i overensstemmelse med god skikk og bruk, spør Helpdesk.

Oppsummering

En god regel er at ikke alt som er mulig er lov. Bruk sunn fornuft og spør hvis du er i tvil. 

Referanse

Disse retningslinkene er basert på: "Datafaglig etikk, innstilling fra etikkutvalget ved seksjon for datafag". Universitetet i Tromsø

 "Retningslinjer for bruk av Ifi'sdatamaskiner". Universitetet i Oslo. 

        

Feide

Innsyn er for deg som har Feide-navn. Her kan du se hvilke personopplysninger din vertsorganisasjon har lagret om deg, hvilke Feide-tjenester du har tilgang til, samt hvilke av disse tjenestene du har gitt samtykke til at skal motta dine personopplysninger.
Lenke for innsynstest: https://innsyn.feide.no 

Hva skjer når du slutter som student

Din konto og tilganger ved UiN stenges den dagen ditt studentforhold avsluttes.

Hvis du har filer du vil ta vare på lagret på hjemmeområdet etter at du er ferdig som student ved UiN, må du sørge for å kopiere filene over til minnepenn eller lignende før du avslutter studentforholdet:

  • Det samme gjelder om du har lagret filer i OneDrive-skyen
  • E-postadressen din (studentnummer@stud.uin.no) avsluttes også. Hvis du har brukt denne adressen aktivt, anbefaler vi at du gir beskjed til dine kontakter om at de snart når deg på ny e-postadresse

I tillegg til nevnte tilganger vil du også miste tilgang til UiNs trådløsnett, Fronter og utskrift.

komme på nett

Trådløst nett

Universitetet i Nordland har god trådløs dekning på alle våre lokasjoner.

Det er to forskjellige nett tilgjengelig for deg som student:

UiN student

UiN tilbyr eget kryptert og raskt nett – UiN Student. Pålogging skjer ved å benytte studentnummer og UiN-passord.

 

Eduroam

«Education roaming» er et internasjonalt nettverk for utdanningsinstitusjoner. Dette nettverket er godt kryptert og svært raskt. Du logger på ved å benytte ditt studentnummer etterfulgt av @stud.uin.no – eks: 987654@stud.uin.no, samt ditt UiN-passord.

Les mer om Eduroam på eduroam.no, eller se på kartet over tilgjengelige hotspots.

Hvordan koble seg til?

Bruksan​visning for UiN Student og Eduroam er tilgjengelig for PC og Windows 7, Mac Os X og Ipad.

Reglement

For begge nett gjelder følgende regler:

  • Hvis maskinen din har virus eller kjører torrentprogramvare (eller annen programvare som genererer uønsket trafikk), vil maskinen din sperres for tilgang til internett

Det er ditt personlige ansvar som bruker av UiNs nett å holde maskinen virusfri, samt sørge for at torrentprogramvare ikke kjører på maskinen mens du er på campus.

office 365

Informasjon om Office 365 Office 365.pdf

sikkerhet og lagring

Mer informasjon kommer

Programvare

Installere Endnote:

http://www.uin.no/_layouts/15/images/icpdf.png Installere EndNote.pdf

Trenger du Questback-lisens:
Lisensene er dyre og vi har 10 lisenser til disposisjon. Dette vil si at de kun vil være tilgjengelig for den enkelte i den perioden du har en undersøkelse under utarbeidelse eller ute til respondenter.

Ønsker du en lisens går du fram på følgende måte:
Sende en e-post til Helpdesk@uin.no som inneholder:
- navn på hvem som er ansvarlig
- kort beskrivelse av formål
- kort beskrivelse av hvem som er mottakere av undersøkelsen
- tidspunkt for undersøkelsen
- tidsperiode du trenger tilgang

I løpet av et par dager sender vi deg brukernavn og passord.

For nærmere informasjon kan du også se Feilstavet ord Feilstavet ordQuestBack sine hjemmesider:
http://www.questback.no

SPSS: SPSS er installert på alle våre Feilstavet ord Feilstavet ordPC'er. Ønsker du dette installert på privat PC må dette bestilles.

Send en e-post til din studie/fakultetsleder som inneholder følgende:
- ditt navn og Feilstavet ord Feilstavet ordstudentnr (hvis student)
- hvilken versjon du ønsker
- kort beskrivelse av formål
- kort begrunnelse
- tidsperiode lisensen må vare

Når leder har bekreftet bestillingen mottar Feilstavet ord Feilstavet ordHelpdesk en e-post og vi kan da avtale tidspunkt for installasjon.